Infografika

Infografika je komplexná vizualizácia, ktorý ľahko a efektívne vysvetľuje informáciu prostredníctvom kombinácie navzájom prepojených grafických elementov (Koníček, 2024). Takto zostavená vizualizácia prezentuje prostredníctvom dátových vizualizácií, textov, obrázkov či máp primárne jednu dominantnú tému. Jednotlivé elementy sú pritom navzájom prepojené tematicky ale aj graficky.

Infografiku môžeme klasifikovať prostredníctvom viacerých prístupov. Primárne však na základe jej obsahovej orientácie a formy. Klasifikácia na základe obsahovej orientácie predstavuje štyri všeobecné typy, do ktorých môže spadať široká škála súčasných infografík. Jej cieľom je klasifikovať na základe dominantnej formy obsahu, ktorú sa pokúša predstaviť:

  1. Štatisticky orientovaná – skupina infografík, ktorá prostredníctvom vlastností elementov predstavuje primárne štatistické výstupy. Obsahuje dominantne grafy a diagramy doplnené o číselné hodnoty predstavujúce konkrétne numerické hodnoty.
  2. Časovo orientovaná – infografiky, ktorých primárnym cieľom je predstaviť časový vývoj určitej problematiky. Zmena je vyjadrená jak popisne tak i graficky. Typicky obsiahnutým elementom je časová línia (tzv. timeline).
  3. Priestorovo orientovaná – infografiky, ktorých dominantným elementom priestorová vizualizácia pričom sa nemusí jednať vždy len o mapu. Cieľom je komplexne predstaviť problematiku, ktorá má silnú väzbu na priestorové určenie.
  4. Procesne orientovaná – infografiky predstavujúce pracovné procesy, vzťahy, spojitosti alebo vývoje produktov či myšlienok. Sú charakteristické využívaním veľkého množstva spájajúcich línií či šípok indikujúcich smer vývoja či vzťah.

Všetky vyčlenené typy môžu existovať jak vo tlačenej, tak i digitálnej podobe, pričom sa môžu byť interaktívne alebo statické. Tlačená infografika sa vyskytuje ako konkrétny produkt vytlačený na papieri alebo inom materiáli. Digitálna infografika existuje výlučne iba v digitálnej forme, avšak môže byť obohatená o možnosť exportu, a následne prenesená do tlačenej formy. Interaktivita, ako užívateľský zásah do infografiky, ktorý spôsobí zmenu na základe jeho požiadaviek, sa môže vyskytnúť takmer výlučne iba u digitálnych infografík (pozn. tlačené infografiky však interaktivitu vo výnimočných prípadoch nevylučujú). Statické infografiky sú majú nemenné vlastnosti aj po užívateľskom zásahu. V digitálnej podobe umožňujú maximálne zoomovanie.


Infografika v kartografii ještýl, ktorý je možné aplikovať v určitej miere v samotnom mapovom diele.

Prostredníctvom identifikačných metrík bude možné túto mieru vyčísliť a konštatovať, v akej miere je mapa v infografickom prevedení.

 


Východiská pre vyššie zmienenú definíciu.

Infografika – všeobecne známy pojem, ktorý doposiaľ nebol presne definovaný. Pri štúdiu odbornej literatúry alebo prezeraní blogov o grafike, je možné naraziť na mnoho vysvetľujúcich textov, kde autori podávajú rôzne vysvetlení tohoto pojmu. V jednotlivých definíciách je možné vždy nájsť aspoň čiastočnú zhodu, nikdy však nie sú jednotné.

Prehľad jednotlivých pojatí infografiky podľa vybraných autorov je spracovaný nižšie. Predstavuje definíciu, pomenovanie a klasifikáciu infografiky (pokiaľ je uvedená) s prislúchajúcou citáciou. Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443