Vizuálna analýza

Vizuálna analytika je podobne ako infografika pojmom, ktorý je vnímaný jednotlivými expertami rôzne. Je potrebné rozlišovať zmysel a cieľ vizuálnej analytiky. Zmysel je pomerne jednoznačný. Je ním zmeniť pohľad na skúmaný dataset, resp. analyzované dáta, pomocou informačnej vizualizácie. Opäť je potrebné zdôrazniť obecne platné pravidlo, človek porozumie vizuálne reprezentovanej informácii oveľa rýchlejšie, než rovnakému ekvivalentu vyjadreniu textovou alebo číselnou formou (McCormick a kol., 1987), o ktoré sa vizuálna analytika výrazne opiera.  

Definície vizuálnej analýzy sa podobne ako u infografiky odlišujú, avšak v oveľa väčšej miere je v nich možné nájsť zjednocujúce prvky. Niekto vníma vizuálnu analýzu ako prostriedok spracovania  a porozumenia vizuálnej informácii, niekto ako pokročilý analytický proces s využitím vizualizácií. Spoločným základom pre definovanie určitých metód je vizualizácie ako pojem samotný. Vizualizácie pomáhajú vo všeobecnosti porozumieť zobrazovanej informácii jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Základom celého procesu a prístupu skúmania dát pomocou metód je personalizovaný transparentný analytický prístup, ktorý je prispôsobený vnímaniu každého jedinca.

Prehľad prístupov k vizuálnej analýze zobrazuje prehľad nižšie. 


AUTOR


POMENOVANIE


DEFINÍCIA


Andrienko (2016)

Vizuálna analýza

Vizuálna analýza okrem vizualizácie zapája ľudský faktor: myslenie, kognitívne aspekty a data mining.

Keim a kol. (2008)

Vizuálna analýza

Proces vizuálnej analýzy je možné opísať slovami: Najskôr analyzuj. Zobraz to dôležité, Priblíž, vyfiltruj a analyzuj znova.

Thomas a Cook (2005)

Vizuálna analýza

veda zaoberajúcu sa analytickým rozhodnutím, ktoré je zjednodušené prostredníctvom interaktívnych dátových vizualizácií.

Andrienko (2016)

Vizuálna analýza

Veda, ktorá sa zaoberá analytickým riešením určitej problematiky podporená vizuálnych interaktívnym prostredím

Thomas (2005)

Vizuálna analýza

Pomáha k interpretácii vstupných dát, k ich hlbšej analýze, porozumeniu a následnému riešeniu alebo rozhodnutiu

Kolhammer a kol. (2011)

Vizuálna analýza

Je výskumná disciplína zameraná na čo najlepšie využitie obrovského množstva informácií aplikáciou vhodnej kombinácie inteligentnej automatickej analýzy údajov s možnosťami vizuálnej reprezentácie so zapojením analytického myslenia človeka

Wang a kol. (2018)

Vizuálna analýza

Technika k hlbšiemu poznaniu dát, ktorá v sebe zahŕňa set dát vyobrazených pomocou vybraných vizualizačných techník, vďaka ktorým je možné odpovedať na analytické otázky.

Wall a kol. (2018)

Vizuálna analýza

Aplikácie vizuálnej analýzy podporujú prieskum údajov pomocou spájania výpočtových techník s interaktívnymi vizualizáciami. Kritickým aspektom je zapojenie ľudského aspektu, kde je možné využívať odborné znalosti k pochopeniu informácií.

Höferlin a kol. (2012)

Vizuálna analýza

Prístup, ktorý kombinuje silu automatických prístupov
s vynikajúcimi analytickými schopnosťami človeka. Spojenie medzi nimi je zabezpečené pomocou vizualizačných techník a interakciou človek-počítač

Pike et al. (2009)

Vizuálna analýza

Ústrednou požiadavkou vizuálnej analýzy je, že rozvoju ľudského pohľadu pomáha interakcia s vizuálnym rozhraním. Pretože vizuálna analytika sa zaoberá vzťahom medzi vizuálnymi prejavmi a ľudským poznaním, iba rozvinutie nových vizuálnych metafor je zriedka dostatočné na spustenie tohto náhľadu (kde náhľadom môže byť nový objav alebo potvrdenie alebo vyvrátenie predchádzajúcej viery). Tieto vizuálne zobrazenia musia byť zakomponované do interaktívneho rámca, ktorý formuje proces budovania ľudských vedomostí pomocou správnych nástrojov a metód na podporu zhromažďovania dôkazov a pozorovaní v teóriách a vierach.

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443