VIZUÁLNA ANALÝZA PRI IDENTIFIKÁCII INFOGRAFIKY V KARTOGRAFII
prezentácia výsledkov dizertačnej práce

Ciele práce

Hlavným cieľom práce je spresniť vymedzenie súčasného pojatia a klasifikácie infografiky v kartografii, navrhnúť a overiť novú metriku jej hodnotenia a identifikácie. Prostredníctvom prípadových štúdií na širokom vzorku máp budú testované existujúce metriky spolu s novou navrhnutou metrikou vedúce k identifikácii a hodnoteniu „miery“ infografického prevedenia máp založené na princípoch vizuálnej analýzy. Výsledky testovania budú využité k optimalizácii vlastnej metriky. Prepracovaná metrika bude opäť preverená ďalším užívateľským testovaním. V závere je snahou práce vytvoriť vlastný interaktívny online hodnotiaci nástroj prakticky využívajúci navrhnutú metriku, ktorý bude vhodný k identifikácii a hodnotení infografiky v mapách.

Dizertačná práca má štyri dielčie ciele, ktoré budú postupne riešené a prinesú samostatné výstupy a výsledky, na ktorých základe bude možné dosiahnuť splnenie hlavného cieľa práce.

DIELČÍ CIEĽ 1 (DC1): Analýza prístupov a klasifikácie infografiky v súčasnej kartografii

Prvým dielčím cieľom je spresniť pojatie infografiky v súčasnej kartografii na základe analýzy a komparácie existujúcich teoretických konceptov a prístupov. Na teoretickej úrovni budú analyzované a porovnané hlavné prístupy z oblasti infografiky (IG)vizuálnej analýzy (VA) so zameraním na ich vecné vymedzenie a klasifikáciu. Snahou DC1 je primárne vyčleniť podstatu chápania IG a VA svetovými autormi zaoberajúcimi sa danou problematikou, vhodne získané poznatky syntetizovať a prehľadne prezentovať. Na základe vypracovanej analýzy vytvoriť teoretické východisko pre definovanie IG. DC1 vyústi v definíciu a podloženú klasifikáciu infografiky, ktorej cieľom bude sprehľadniť a konkretizovať súčasné neurčité pojatie problematiky. Prinesie konkrétne vymedzenie, od ktorého sa bude odvíjať ďalší postup prác v dizertačnom výskume.

DIELČÍ CIEĽ 2 (DC2): Koncept novej identifikačnej a hodnotiacej metriky pre infografiku v mapách

V druhom dielčom cieli bude navrhnutý koncept vlastnej metriky vhodnej k praktickej identifikácii a hodnoteniu infografiky v mapách, rešpektujúca teoretické vymedzenie v DC1. Rovnako, budú vybrané využiteľné metriky identifikácie infografiky mapách. Výber bude
realizovaný na základe analýzy konceptov v DC1. Bude uvedený popis metrík, metody výpočtu, funkcionalita, vymedzené slabé a silné stránky, popísaná využiteľnosť, limitácie a i. DC2 vo výsledku predstaví novú metriku spolu s ďalšími vyčlenenými metrikami vo forme prehľadu obsahujúceho ich charakteristiky, možnosti využiteľnosti a kritické limitácie pri identifikácii a hodnotení infografiky v mapách. 

DIELČÍ CIEĽ 3 (DC3): Užívateľské testovanie metrík pri identifikácii infografiky v mapách

Tretím dielčím cieľom je prakticky overiť vyčlenení metriky v DC2 pri identifikácii infografiky v mapách prostredníctvom prípadových štúdií realizovaných na širokom vzorku máp rôzneho charakteru, štýlu a pôvodu. Prípadové štúdie budú zostavené tak, aby rešpektovali všetky teoretické koncepty vyčlenené v predošlých dielčích cieľoch práce. U metrík budú sledované konkrétne indikátory stanovené v DC2, popisujúce ich užívateľskú a výpočetnú náročnosť, možnosti využitia, reproducibilitu alebo formu výstupov a pod. Výsledky prípadových štúdií budú medzi sebou porovnávané. Na základe takto vykonaného testovanie bude možné metriky ohodnotiť z pohľadu užívateľského i aplikačného. Hlavným zámerom DC3 je vyčleniť najvhodnejšie metriky k identifikácii a hodnotení infografiky v mapách. Na základe získaných výsledkov optimalizovať vlastnú metriku navrhnutú v DC2, ktorá do testovania taktiež vstúpila. Sekundárne bude prostredníctvom získaných výsledkov rozšírený prehľad metrík vytvorený v DC2 o praktické možnosti využiteľnosti pri identifikácii a hodnotení IG v mapách.

DIELČÍ CIEĽ 4 (DC4): Implementácia novej metriky do online nástroja

Štvrtý dielčí cieľ práce prinesie implementáciu optimalizovanej, znova užívateľsky overenej metriky do online interaktívneho nástroja. Hlavným cieľom DC4 je spracovať vlastnú metriku do podoby jednoduchého interaktívneho online nástroja, ktorý bude dostupný a jednoducho využiteľný laickou i odbornou verejnosťou. Účelom vytvoreného nástroja bude identifikovať, hodnotiť a klasifikovať infografiku na ľubovoľnom mapovom liste. Vytvorený nástroj bude podávať kvalitatívne i kvantitatívne hodnotenia prislúchajúcich máp v grafickej, tabelárnej i textovej podobe. Rovnako prinesie užívateľovi porovnanie s podobne ohodnotenými mapami. Webové prostredie bude obsahovať okrem samotného nástroja taktiež všetky výstupy jednotlivých dielčích cieľov spracované v jednoduchej interaktívnej podobe, čoho cieľom je dosiahnuť zvýšenie všeobecného povedomia o problematike IG a VA. Výsledok DC4 bude syntetizovať všetky poznatky získané z jednotlivých dielčích cieľov, ktoré budú integrované do výsledného online prostredia.


Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443