IGV (z anglického Infographics evaluation), je koncept metriky, ktorý je založený na kvantitatívnom ohodnotení obrazu, z pohľadu jeho grafického spracovania. IGV metrika predstavuje podrobné kvantitatívne ohodnotenie obrazu založené ne predom definovaných matematických výpočtoch z hodnôt nameraných priamo v konkrétnom hodnotenom obraze. Výsledné hodnoty tak poskytnú konkrétne, merateľné charakteristiky hodnotených obrazov na predom definovanej unifikovanej škále.

IGV je založený na štyroch komponentoch definovaných siedmymi elementami ohodnocovanými prostredníctvom štyroch indikátorov, ktoré vstupujú ako ohodnotené skrz veličiny do multikriteriálnej analýzy každého z hodnotených obrazov.

Aplikáciou metriky IGV je hodnotiaci nástroj InfoMap.


Manuál
prehľad terminológie
  • Grafický prehľad novej stanovenej terminológie

  • Tabelárne spracovanie terminológie s popisom

  • Usporiadanie elementov do komponent


výsledky testovania
Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443