dolovanie informácií o infografike pomocou text miningu

V rámci prieskumu veľkého množstva odborných článkov bolo pristúpené k využitiu metód počítačovej linvistiky a text miningu, kde prostredníctvom analýzy získaných textov sa podarilo v rýchlej dobe získať zaujímavé informácie ohľadom výskumu v infografike. Výsledky sú zobrazené v nasledujúcich interaktívnych vizualizáciách.

 • prístup medzinárodnej kartografickej asociálcie

  Evolúciu kartografie je potrebné premyslene riadiť tak, aby sa neustále držala aktuálnych trendov a bola nadčasovou. V opačnom prípade sa môže veľmi jednoducho zaradiť k prekonaným vedám. Práve z toho dôvodu je potrebné je neustále potrebné reflektovať aktuálne trendy, neustále inovovať zažité metódy a hlavne prinášať tie nové. To sa však nezaobíde bez ich neustáleho sledovania. Túto funkciu by mala zastrešovať Medzinárodná kartografická asociácia (ICA), ako hlavný zastrešujúci orgán súčasného i budúceho smerovania kartografického výskumu.

  Analytické šetrenie prevedené za účelom identifikácie kľúčových míľnikov v rámci kartografického vývoja podrobne popísaného v článku Koníček (2020), indikovalo smerovanie a vývoj kartografie z pohľadu ICA od roku 2013. Táto práca doplňuje informácie z uvedeného článku do súčasného kontextu v roku 2023. Prostredníctvom metód vizuálnej analýzy, text miningu a počítačovej lingvistiky boli spracované tematické oblasti záujmu ICA i Medzinárodných kartografických konfencií (ICC), pravidelne vydávané eCARTO News, strategické plány či publikácie v rámci tzv. výskumnej agende

  Analýza príspevkov eCARTO News vymedzila témy v nasledujúcich oblastiach “map”, “mapping”, “cartography”,“education” a “history”

  V roku 2007 bolo stanovených 22 ICA komisií. Ich zotrvanie čí zánik v ďalších funkčných obdo-biach je vo vizualizácii možno sledovať pomocou jednotlivých línií. Vznik komisií tematicky zameraných na na kartografiu, dizajn a vizualizáciu je možné sledovať od roku 2011. Rok 2015 priniesol nárast siedmich komisií, vrátane tých, ktoré sledujú problematiku vizuálnej analýzy, enzorov, SDI a LBS. V poslednom období je aktívnych celkom 28 komisií výrazne orientovaných na aktuálne IT trendy, problematiku dát, legislatívy a taktiež kognitívne aspekty kartografickej produkcie.

  Pracovné skupiny ICA združujú expertov z oblasti kartografie a geoinformatiky a podmieňujú k riešeniu aktuálnych problémov či výziev v spoločnosti spojených s kartografiou. Od roku 2007 bolo zriadených celkom 18 pracovných skupín. Ich prehľad je spracovaný graficky nižšie. Výskumne tematicky prepojenou skupinou je New research agenda, ktorá by sa mala analyzovať nové trendy a prístupy v kartografii a prinášať ich prehľad a príležitosti k inováciám. Reálne inovácie s oblasti infografiky či dátových vizualizácií neboli zo zdrojov ICA identifikované

  Konferenčné príspevky spolu s odbornými vedeckými publikáciami možno považovať za jeden z najlepších prostriedkov pre sledovanie súčasných i budúcich trendov vo vede. Prispievatelia sa v nich venujú aktuálne riešeným témam, výskumom či predstavujú plánované inovácie. ICA pravidelne každé dva roky organizuje ICC, z ktorých je možné dohľadať zborníky s jednotlivými príspevkami. Najstabilnejšie prejedávanými témami v rámci sledovaného obdobia 2013–2019 sú webová kartografia, mapové projekcie, dizajn, atlasy, modelovanie či okruh kartografia a deti.

  Vzhľadom na výsledky analýzy zverejňovaných aktivít ICA a ICC je možné konštatovať minimálny záujem o problematiku. Z analýzy vyplynulo, že v popisovaných záznamoch ICA sa v rokoch 2013–2023 nevyskytovali signifikantne významné zmienky o infografike. ICC tematické okruhy medzi sebou neobsahujú sekciu venovanú práve infografike. Medzi príspevkami ICC bolo identifikovaných päť záznamov, ktoré pojednávali o infografike v kartografii, z toho jeden v roku 2013 a po dvoch v rokoch 2017 a 2019.

 • prieskum vedeckých článkov

  Nekonzistentnosť teoretického vymedzenia so sebou prináša aj úskalia praktickej tvorby infografiky. Pri pohľade na infografiku v kontexte odborných publikácií z oblasti kartografického výskumu indexovaných na akademickej službe Web of Science, ktorý poskytuje prístup k významným publikáciám uverejnených v predných vedeckých časopisoch, je možné identifikovať a priamo vyhľadať orientáciu výskumu na infografiku, vizuálnu analýzu či kartografiu obecne.

  Kartografický výskum je z najväčšej miery zmienený geografie a histórie, a následne v oblastiach environmentalistiky a edukačných smeroch. V rokoch 2018-2020 sa do popredia dostáva diaľkový prieskum zeme, fyzická geografia a tiež multidisciplinárne geovedy. Zaujímavou informáciou je, že dochádza k významnému opúšťaniu vedeckej oblasti počítačovej vedy v kartografii. Vysvetliteľné by to mohlo byť značne širokým multidisciplinárnym uplatnením kartografie a vznikom nových vedných oblastí, ktoré v minulých rokoch spadali do niektorej z väčších výskumným oblastí. Zastúpenie kartografických článkov v jednotlivých výskumných smeroch je spracované v interaktívnom prehľade nižšie:

  Najpočetnejší výskyt výskumov s kľúčovým pojmom infografika sa oproti výskumu publikovaného v roku 2020 mierne zmenil. V roku 2020 boli najdominantnejšími oblasťami predo-všetkým medicínske a zdravotnícke vedy, psychológia alebo vzdelávanie. Dominancia pretrvala predovšetkým v IT a počítačových vedách. Do oblasti počítačových vedných oborov sa v súčasnosti presunul najväčší záujem o využitie infografiky. Je možné jasne identifikovať oblasti elektronické inžinierstvo, teoretické IT vedy či umelú inteligenciu. Ústup prírodných vied z tejto analýzy je znateľný.

  Pre určenie článkov, ktoré sú bližšie spojené kartografiou bolo využitej filtrácie priamo v prostredí WoS na oblasti Information Visualization, Volunteered Geographic Information, Geostatistics, Geography Education, Geoengineering a Geodiversity, pretože sa jednalo o oblasti najbližšie dotýkajúce sa kartografického výskumu.

  V súčasnosti je veľmi náročné nielen z literatúry, ale aj bežnej diskusie, presne odvodiť, či infografika predstavuje grafický objekt, kartografický produkt, výtvarné dielo, formu znázornenia, spôsob spracovania, výtvarný štýl alebo grafický prístup. Odlišnosti súčasného pojatia sú značne diametrálne. Je infografika iba vyjadrenie ľubovoľnej tematickej informácie v grafickej podobe? Alebo sa ňou rozumie grafická reprezentácia výhradne štatistických informácií? Potom je infografika v oboch prípadoch len ďalšie – možno populárnejšie, pomenovanie súčasných grafických, resp. štatistických výstupov. Je v tomto prípade infografiky samostatný grafický prvok alebo nadstavbový súčasť inej grafiky? Čím sa ale líši od tých, ktoré boli používané doposiaľ?

  Aj preto vznikol tento výskum, ktorý sa snaží zužovať a špecifikovať infografiku ako samostatné téma a oblasť výskumu.

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443