Infografika

Infografika – všeobecne známy pojem, ktorý doposiaľ nebol presne definovaný. Pri štúdiu odbornej literatúry alebo prezeraní blogov o grafike, je možné naraziť na mnoho vysvetľujúcich textov, kde autori podávajú rôzne vysvetlení tohoto pojmu. V jednotlivých definíciách je možné vždy nájsť aspoň čiastočnú zhodu, nikdy však nie sú jednotné.

Prehľad jednotlivých pojatí infografiky podľa vybraných autorov je spracovaný nižšie. Predstavuje definíciu, pomenovanie a klasifikáciu infografiky (pokiaľ je uvedená) s prislúchajúcou citáciou. 


AUTOR


POMENOVANIE


DEFINÍCIA


KLASIFIKÁCIA


Albers (2015)

infografika

Infografika je spôsob použitia grafického designu pre zobrazenie obsahu, ktorého najväčšiu výhodou je predanie komplexnej informácie efektívnejšou formou.

 •  Zoznam
 • Snímka
 • Jednoduchá informácia s obrazom
 • Proces alebo priebeh

Arum (2017)

infografika,
informačná grafika

Infografika je skratka z informačnej grafiky, čo je technika na vizualizáciu údajov alebo nápadu od komplexných informácií k niečomu, čo je pre publikum ľahšie stráviteľné. Infografika sa špecializuje na reprezentáciu údajov alebo poznatkov rozprávaním príbehu, pri ktorých sa vizualizácia údajov zvyčajne generuje automaticky a používa sa na pochopenie veľkého množstva údajov alebo informácií, najmä vo vede a na akademickej pôde.

 • Statické
 • Pohybové
 • Interaktívne

Bellato  (2013)

infografika

Infografika najčastejšie prevedie text do grafického výstupu, ktorý je stručný, pochopiteľný a zdôrazňuje hlavnú myšlienku.

 • Online plagáty
 • Videá
 • Animácie

Card a kol. (1999)

informačná vizualizácia

Reprezentácia dát, ktorá podporuje kognitívne myslenie

  

Dur (2014)

infografika

Infografika zahŕňa vizuálnu a príbehovú prezentáciu určitého subjektu, ktorá poskytuje rôzne údaje súčasne. V tomto vizuálnom príbehu ako prezentácia je možné použiť rôzne prvky, ako sú obrázok, ilustrácia, typografia, mapa a vizualizácia

 • Informačné
 • Pútavé
 • Presvedčujúce

He a kol. (2011)

geoinfografika,
geoinformačná
vizualizácia

Komplexná vizuálna reprezentácia priestorových a atribútových dát, ktorá podporuje poznávanie okolia človekom. Kombinuje tematické mapy s infografikami.

Jacobson (1999)

informačná grafika

Logická úprava väčšieho množstva informácií do grafickej podoby, pričom si zachovajú jednotný štýl

Krum (2013)

infografika

Infografika prináša nový prístup grafického designu, ktorý kombinuje dátové vizualizácie, ilustrácie, text a obrázok do formátu, ktorý rozpráva kompletný príbeh

Krum (2014)

infografika, informačná grafika

Komplexný súbor prvkov jednotného grafického designu, obsahujúceho vizualizácie dát, ilustrácie, text a samotné obrázky či fotografie

 • Statické
 • Zoomovacie
 • Klikacie
 • Animované
 • Video
 • Interaktívne
 • Online
  • Informatívne
  • Presvedčujúce
  • Vysvetľujúce
  • Reklamné
  • PR
  • Plagáty

Lakow (2012)

infografika,
informačná grafika

Infografika komunikuje pomocou symbolov a ilustrácií, ktoré pomáhajú rýchlejšiemu pochopeniu prezentovaných informácii

López (2017)

infografika

Interdisciplinárny komponent, ktorý umožňuje objektivizovať hĺbku a silu informácii v čase a priestore

 • Zdeľujúce
 • Presvedčujúce
 • Hypertextové

Majooni (2018)

infografika, informačná grafika

Infografika je ekvivalent informačnej grafiky. Infografika zvyčajne obsahuje príbeh, ktorý je do nej vložený; možno ho preto považovať za metódu vizuálneho
rozprávania

Haynes
a Newsom (2005)

infografika

Grafické prevedenie zložitých informácií, dát alebo znalostí určených k ich rýchlemu a jasnému objasneniu

Poláček (2015)

infografika

Všetky prejavy počítačovo-generovanej grafiky v danej relácii

 • Pravidelná
 • Občasná

Poštolka (2015)

informačný dizajn

Umenie a zároveň vedu prípravy informácií, ktorú môžu ľudia efektívne a účinne používať

Poštolka (2015)

informačná grafika

Vizuálne znázornenie informácií, dát
a znalostí, vytvorené s prvotným úmyslom rýchleho a účinného prezentovania týchto komplexných informácií. Znázornenie informácií môže byť podané prostredníctvom jednotlivých vizualizácií, medzi ktoré patria napr. diagramy, tabuľky a grafy

 • Informatívna
 • Presvedčujúca
 • Reklamná
 • Propagačná
 • Vizuálny výklad
 • Plagát

Scott a kol. (2016)

informačná grafika alebo infografika

Informačná grafika alebo infografika využíva obrázky a vizualizácie údajov (koláčové grafy, stĺpcové grafy, spojnicové grafy) na predstavenie výskumu pútavým spôsobom. Infografika predstavuje pridanú hodnotu zvýšením porozumenia a dosahu výskumu. Je oveľa pravdepodobnejšie, že budú informácie predané lepšie a rýchlejšie z infografiky než len z textu.

Serenelli
a kol. (2000)

infografika

Grafická kolekcia integrujúca rozdielne médiá v jednoduchých diagramoch: textových, obrázkových, symbolických a schematických

Shimojima,
a Katagiri (2008)

informačná grafika

Zobrazenie „vyššie a nižšieho levelu“ informácií v konkrétnom obraze

Siricharoen (2015)

infografika, dátová vizualizácia

Infografika je dátová vizualizácia, ktorý poskytuje rýchlo a zreteľne komplexné informácie. Infografika je súčasťou dátovej vizualizácie. Základ infografiky sa skladá
z troch hlavných častí. Sú to vizuál, obsah
a vedomosti.

 • Textové boxy
 • Sekvencie
 • Mapy
 • Diagramy
 • Graf

Šišková (2017)

infografika

Jedná sa o grafickú reprezentáciu informácií, dát a znalostí, ktorej cieľom je jasne
a rýchlo prezentovať.

Smiciklas (2012)

infografika

Vizualizácia dát, príp.. nápadov, ktorá sa snaží predať komplexnú informáciu
k publiku takým spôsobom, v rámci ktorého môžu byť ľahko pochopené a konzumované

Stasko (2010)

informačné vizualizácie (infovis)

Tufle (2007)

informační grafika

Grafické znázornenie kvantitatívnych informácií, ktoré by malo slúžiť k jasným a rozumným účelom, medzi ktoré patria deskripcia, prieskum alebo dekorácia

 • Časová os
 • Grafy
 • Diagram
 • Tabuľky
 • Dátové mapy

Ware (2004)

informačná vizualizácia

Interaktívna vizuálna reprezentácia
abstraktných dát, ktorej účelom je posíliť kognitívne procesy

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443