Vizuálna analýza

Vizuálna analýza veda, ktorá sa zaoberá analytickým riešením problému prostredníctvom kombinácie štatistických metód a vizualizácií, ktoré aktívne zapájajú kognitívne aspekty človeka do svojho procesu. na základe toho pomáha odhaliť aj skryté súvislosti vedúce k riešeniu a porozumeniu problému. Jedná sa o previazaný proces, ktorý kombinuje viac na sebe závislých faktorov a riadi sa pracovnou osou: analýza → vizualizácia → zobrazenie detailov → filtrácia → opätovná analýza.

Vizuálna analýza v kartografickom výskume je dôležitou súčasťou predovšetkým prípravy dát a záverečného hodnotenia výstupov. V oboch prípadoch je nepostradateľnou súčasťou celého procesu tvorby máp a geovizualizácií. Preto jej vybrané metódy a nástroje využíva i táto práca pri zostavovaní hodnotiacej metriky IGV.  


Vizuálna analytika je podobne ako infografika pojmom, ktorý je vnímaný jednotlivými expertami rôzne. Je potrebné rozlišovať zmysel a cieľ vizuálnej analytiky. Zmysel je pomerne jednoznačný. Je ním zmeniť pohľad na skúmaný dataset, resp. analyzované dáta, pomocou informačnej vizualizácie. Opäť je potrebné zdôrazniť obecne platné pravidlo, človek porozumie vizuálne reprezentovanej informácii oveľa rýchlejšie, než rovnakému ekvivalentu vyjadreniu textovou alebo číselnou formou (McCormick a kol., 1987), o ktoré sa vizuálna analytika výrazne opiera.  

Definície vizuálnej analýzy sa podobne ako u infografiky odlišujú, avšak v oveľa väčšej miere je v nich možné nájsť zjednocujúce prvky. Niekto vníma vizuálnu analýzu ako prostriedok spracovania  a porozumenia vizuálnej informácii, niekto ako pokročilý analytický proces s využitím vizualizácií. Spoločným základom pre definovanie určitých metód je vizualizácie ako pojem samotný. Vizualizácie pomáhajú vo všeobecnosti porozumieť zobrazovanej informácii jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Základom celého procesu a prístupu skúmania dát pomocou metód je personalizovaný transparentný analytický prístup, ktorý je prispôsobený vnímaniu každého jedinca.

Prehľad prístupov k vizuálnej analýze zobrazuje prehľad nižšie. 


Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443